POLITYKA ZWROTÓW


Serwis w domenie weeb.tv, zwanej dalej Serwisem lub Portalem oferuje dobra niematerialne, niepodlegające refundacji. Produkt, w postaci usługi tymczasowego dostępu do Portalu NIE może zostać zwrócony po jego wykorzystaniu. Nie funkcjonują również odwołania zakupionych usług. Istnieją jednak przypadki, kiedy zwrot zakupionej usługi może zostać dokonany: NIEDOSTARCZENIE USŁUGI Ze względu na pewne, niezależne od nas błędy serwerów w obsłudze korespondencji elektronicznej bądź transakcji bankowych mogą nastąpić zakłócenia w przekazie informacji odnośnie dokonanych płatności. Wówczas prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą adresów email zamieszczonych w zakładce Konktakt w celu uzyskania pomocy. Roszczenia dot. ewentualnych zwrotów za niedostarczone usługi prosimy składać pisemnie w terminie do 7 dni od daty dokonania zapłaty za usługę. W przypadku nie otrzymania przez nas informacji w tym terminie uznamy, że usługa została z powodzeniem wykonana i wykorzystana. Niedostarczenie przez nas usługi w terminie dłuższym niż 7 dni od daty zapłaty za nią kwalifikuje się do wniesienia roszczeń o zwrot kosztów. BŁĘDY Pomimo iż usługi przez nas świadczone podlegają testom przed ich uruchomieniem, mogą wystąpić nieoczekiwane błędy lub wady. Roszczenia związane z tym zagadnieniem prosimy składać pod adresy naszej obsługi technicznej zamieszczone w zakładce Kontakt w ciągu 5 dni od wykrycia wady. Jeśli nie uda nam się naprawić błędu w ciągu 3 dni od daty otrzymania pierwszego listu reklamacyjnego zostanie wykonany zwrot w całości do klienta bez dokonywania żadnych potrąceń. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać do Działu Technicznego pod adres umieszczony w zakładce Kontakt. W przypadku ubiegania się o zwrot należy przestawić silne dowody, że dostarczona usługa różni się od tej zamówionej. Prowadzimy historię wykonanych usług i każdy przypadek jest wnikliwie analizowany i testowany zarówno od strony technicznej jak i prawnej. Skargi oparte na niewiarygodnych przesłankach, podparte fałszywymi dowodami, bądź oparte na wyimaginowanych oczekiwaniach nie będą akceptowane ani rozpatrywane. Domaganie się zwrotów po terminie bądź na podstawie kryteriów nieujętych w Regulaminie również nie będzie honorowane. Wszystkie wnioski związane z zanegowaniem opłaty są badane przez nasz dział prawny i dział obsługi bankowej. W przypadku wykrycia fałszywych zgłoszeń o nieautoryzowanym użyciu karty, błędnie wykonanym przelewie, bądź innej czynności związanej z zapłatą za usługę będą zgłaszane do banku oraz do instytucji wydającej kartę kredytową. Może to skutkować poważnymi konsekwencjami jak ograniczenie, bądź zablokowanie usług bankowych, wpisanie na czarną listę niewiarygodnych użytkowników finansowych, bądź tworzenie ewentualnych wniosków kryminalnych. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Zwrotu według własnego uznania, lub wobec każdego klienta, który zostanie uznany za nadużywającego tej Polityki. Każda taka rewizja lub zmiana będzie wiążąca i skuteczna natychmiast po jej zamieszczeniu na łamach Portalu. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe przeglądanie naszej witryny internetowej, w tym obecnej jej wersji w celu zapoznania się z zasadami refundacji ujętymi w naszej Polityce Zwrotu oraz jej ewentualnymi zmianami. W razie ewentualnych pytań, czy wątpilwości prosimy o kontakt pod adres podany w zakładce Kontakt.