REGULAMIN


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych oraz płatnych kont dla osób indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym znajdującym się w domenie weeb.tv (zwanym dalej "Serwisem" lub "Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną. 1.2. Niniejszy Serwis internetowy służy do udostępniania w czasie rzeczywistym przez Użytkowników swoich treści audio bądź audio-wizualnych (zwanych ogólnie "Materiałami") innym osobom. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia przekazów transmitowanych przez Użytkowników. Serwis przeznaczony jest do tworzenia miejsc (zwanych "Kanałami"), w których Użytkownicy następnie mogą współdzielić Materiały za pomocą wbudowanej aplikacji w Serwisie (zwanej dalej "Odtwarzaczem") bądź specjalnie przeznaczonego do tego celu oprogramowania innych firm (np. Adobe Flash Media Live Encoder). Dostęp do zawartości Kanału przez Użytkownika lub innych Użytkowników jest możliwy przy użyciu zawartego w każdym Kanale Odtwarzacza, który umożliwia odtwarzanie strumieniowanych przez Użytkownika Kanału Materiałów. 1.3. Serwis zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci tablic dyskusyjnych (zwanych dalej "Forum"). Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników Postów na Forum, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też treści. 1.4. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, z różnych lokalizacji geograficznych, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: "Użytkownicy Zarejestrowani") - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta lub zakres dostępnej darmowo lub wykupionej usługi. 2. REJESTRACJA W PORTALU 2.1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, dokonać akceptacji Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez hasło przesłane przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail. 2.2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności Serwisu. 2.3. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu adresu e-mail (bądź loginu, który może ustalić po pierwszym logowaniu w Portalu) i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym). 2.4. Użytkownik by korzystać z Konta musi zaakceptować aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu jeżeli nigdy tego nie uczynił bądź uległ on zmianom, w innym przypadku dostęp do Konta i jego pełnej funkcjonalności będzie ograniczony. 2.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne w celu dostępu do niektórych usług oferowanych w ramach Portalu. 3. ZASADY PUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW W KANAŁACH I INNYCH USŁUGACH 3.1. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu usług, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej. 3.2. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały , które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych usług. 3.3. Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał (w dowolnej usłudze) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą wiadomości e-mail bądź za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. 4. OBOWIĄZKI ORAZ NAKAZY I ZAKAZY UŻYTKOWNIKA 4.1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do publikowanych przez siebie treści. 4.2. Użytkownikowi zabrania się: 4.2.1. rozpowszechniania za pośrednictwem Kanałów treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie, umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, 4.2.2. treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, 4.2.3. materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, 4.2.4. umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie, rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści), 4.2.5. zakładania Kanałów o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje, przy czym zakaz ten dotyczy także opisów i tytułów Kanałów, 4.2.6. utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane, 4.2.7. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł, 4.2.8. zamieszczania w Serwisie skryptów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, 4.2.9. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu lub transmitowanie multimediów z nadmierną prędkością bitów na sekundę w Kanale lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia usług Serwisu, 4.2.10. dzielenia Konta bądź wykupionych usług przez osoby trzecie, 4.2.11. zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu usługach jakichkolwiek prywatnych "regulaminów", "disclaimerów", informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści, 4.2.12. umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE 5.1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z usług. 5.2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na Portalu usługi, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 5.3. W przypadku wykrycia naruszenia lub próby naruszenia Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści uzyskanych przez to działanie, a w przypadku trudności w ustaleniu wartości takich korzyści, w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia z tytułu Abonamentu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 5.4. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, blokadą publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych treści, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim materiałami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, Kanałów lub całkowitej blokady dostępu do Konta. 5.5. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań. 5.6. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 5.6.1. zmiany parametrów Konta w Serwisie, w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi, 5.6.2. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, 5.6.3. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Kanałów udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, 5.6.4. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich materiałów, znajdujących się w Serwisie, 5.6.5. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu, 5.6.6. usunięcia Postów z Forum lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje, 5.6.7. przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Portalu na inny kompetentny podmiot. 6. USŁUGA PŁATNA "PREMIUM" 6.1. Użytkownik może wykupić Abonament (zwanym dalej "Premium") w czasie którego korzystanie z Kanałów Użytkowników poprzez Odtwarzacz nie jest ograniczone czasowo bądź ilością wykorzystanego transferu danych. 6.2. Usługa Premium pozwala jedynie na korzystanie bez ograniczeń czasowo-przesyłowych z zasobów umieszczanych przez innych Użytkowników. 6.3. Usługa Premium w żadnym wypadku nie gwarantuje dostępności Kanałów bądź jakichkolwiek Materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników. 6.4. Usługa Premium nie wpływa na Materiały publikowane przez innych Użytkowników. Zatem wszelką odpowiedzialność za parametry transmisji jak prędkość przesyłania danych czy jakość Materiałów zależna jest od Użytkownika udostępniająca dane Materiały w Kanale. 6.5. Usługę Premium Użytkownik wykupuję za pomocą dostępnych w Portalu form płatności. Po dokonaniu zakupu w określonym przez Serwis czasie dostarczany jest unikalny kod na adres e-mail Użytkownika, który umożliwia aktywację usługi na Koncie. Dodatkowo każdy zakupiony kod widoczny jest w spisie transakcji na Koncie Użytkownika. 6.6. Jeżeli Użytkownik wykupuje usługę Premium poprzez podmioty pośredniczące w płatnościach, to do momentu dostarczenia płatności do Usługodawcy przez pośrednika, Serwis nie odpowiada za jakiekolwiek niedogodności związane z czasem realizacji czy brakiem dostarczenia płatności itp. Reklamacje w tym przypadku należy kierować do pośrednika, który przekazuje płatność do Serwisu. 6.7. Użytkownik nie może dokonać zwrotu lub wymiany zakupionej usługi Premium. 6.7.1. Jednak szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zawiera "Polityka refundacji i zwrotów" dostępna w osobnym dokumencie Serwisu. 6.8. Płatności za usługi przyjmowane są za pośrednictwem naszych oficjalnych partnerów płatniczych (dalej zwanych jako "Agenci Rozliczeniowi"). 6.8.1. Dodatkowo Premium możesz wykupić za pośrednictwem naszych resellerów (dalej zwanych "Reseller" lub "RS"). 6.8.2. Aktualni Agenci Rozliczeniowi oraz Resellerzy i ich metody płatności są dostępne tylko na stronach naszego Portalu. 6.9. Należy pamiętać, że w celu bezproblemowego kupna Premium należy zawsze przechodzić przez proces płatności od początku poprzez adres http://weeb.tv/premium/buy. 7. ZMIANY REGULAMINU 7.1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny. 7.2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. 7.3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik będzie miał ograniczony dostęp do Konta. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres tv@weeb.tv. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie. 8.2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być kierowane na adres tech@weeb.tv bądź przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu, i będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie lub otrzymania pisma. 8.3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa. 8.4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2011 r.